Είστε εδώ

Σπεντζής Πέτρος, «Φύλλα τα πρώτα», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 489-490 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1995), σ. 227-230