Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Μια επιστολή», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 479-482 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), σ. 76