Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «ΙΙ. Ο παπούς μου δεν ήταν κλέφτης», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 479-482 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), σ. 58