Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο τόμος για τα σαράντα χρόνια της Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 81