Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Ο Παπαρρηγόπουλος στη σημερινή γλώσσα», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 143-147