Είστε εδώ

Μίμνερμος, «Ελεγείες (Αποσπάσματα 1-6)», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 195-196