Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «. . . το στανιό σας. . . Γιατί όχι;», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 458-460 (Απρίλιος-Ιούνιος 1993), σ. 66-67