Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Βιβλιοκρισίες», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 455-457 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1993), σ. 54