Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Η φωτογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 203