Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ελένης Β. Πίππα, Διαχρονισμοί, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 44-45