Είστε εδώ

Παπάνας Νίκος, «Ωραία που είσαι τώρα που δεν είσαι», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 184