Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Της Γιαννούλας», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 159