Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Δυο τραγούδια του θανάτου», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 158