Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Απολογία, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 438-440 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1991), σ. 145-146