Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Γ. Θ. Βαφόπουλου, Άπαντα τα ποιητικά», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 434-437 (Απρίλιος-Ιούλιος 1991), σ. 96-98