Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ηλία Σιμόπουλου, Μακρινό ταξίδι», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 431-433 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1991), σ. 38-39