Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Νίκου Μπακόλα, Η μεγάλη πλατεία», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 431-433 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1991), σ. 35-36