Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δημ. Στ. Δήμου», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 431-433 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1991), σ. 2-3