Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δημ. Στ. Δήμου-Μνήμη», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 425-428 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1990), σ. 97-98