Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ismael Kadaré, Αισχύλος ή ο αιώνια χαμένος», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 416-418 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1989), σ. 189-193