Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Το ράδιο», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 393-394 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1987), σ. 176-179