Είστε εδώ

Βάζρα Πέρσα, «Υπό μαθηματικούς όρους», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 383-385 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1987), σ. 35