Είστε εδώ

Layton Irving, «Ποίημα που τα λέει όλα», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 78-79