Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Οι πανηγυριώτες και οι απ΄ ἐξω», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 41