Είστε εδώ

Γιοκαρίνη Κούλα, «Πρόζες», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 362-365 (Απρίλιος-Ιούνιος 1985), σ. 94-95