Είστε εδώ

Kafka Franz, «Το τεράστιο τυφλοπόντικο», Νέα Πορεία, τόμ. 30, τχ. 357-358 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1984), σ. 139-150