Είστε εδώ

Παππά Λένα, «Καθημερινά», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 76-77