Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τα είκοσι χρόνια της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 28, τχ. 326-329 (Απρίλιος-Ιούνιος 1982), σ. 33-35