Είστε εδώ

Γιοκαρίνη Κούλα, «Πρόζα», Νέα Πορεία, τόμ. 27, τχ. 311-313 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1981), σ. 38