Είστε εδώ

Πλαστήρας Κώστας, «Gare St. Charles», Νέα Πορεία, τόμ. 24, τχ. 275-279 (Ιανουάριος-Μάιος 1978), σ. 31