Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Αμφιγνωμία», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 263-264 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1977), σ. 1