Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το έτος 1975», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 153-154