Είστε εδώ

«38η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 144