Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιώργου Δέλιου, Ο μυθιστοριογράφος και ο αισθητικός του κόσμος», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 109