Είστε εδώ

Γιοκαρίνη Κούλα, «Ακόμα λίγο από τούτον τον κόσμο», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 195-196 (Μάιος-Ιούνιος 1971), σ. 68-69