Είστε εδώ

Υφαντής Γιάννης, «Στη χώρα», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 195-196 (Μάιος-Ιούνιος 1971), σ. 66