Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Η πάλη με τις σκιές και το σώμα της απουσίας», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 229-242