Είστε εδώ

Γιοκαρίνη Κούλα, «Ο χώρος δεν είναι άδειος», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 226