Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Κώστα Πηγαδιώτη, Αγνώστου διαμονής», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 195-196