Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Διαλεχτής Ζευγώλη-Γλέζου, Τα δυο φεγγάρια», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 193