Είστε εδώ

Beckett Samuel, «Κωμωδία», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 90-97