Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Σονέτο», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 58