Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Ηλία Σιμόπουλου, Τεκμήρια», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 161