Είστε εδώ

Kafka Franz, «Αναφορά για μιαν Ακαδημία», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 160-162 (Ιούνιος-Αύγουστος 1968), σ. 121-128