Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Έλλης Παιονίδου, Ώρες Λευκωσίας, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 50