Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Στο ναό», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 32