Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Περιμένοντας τον Γκοντό ή το πάθος της αδράνειας», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 149-167