Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Προσευχή», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 143-145 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1967), σ. 20