Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Εμμανουήλ Κριαρά, Παρατηρήσεις ερμηνευτικές και γλωσσικές σε βυζαντινές παροιμίες, Επιστ. Επετ. Φιλοσοφικής Σχολής τόμ. Θ', ανάτυπο», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 139-140 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1966), σ. 258