Είστε εδώ

«Κεραμεία Αλλατίνη», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 136 (Ιούνιος 1966), σ. 173